Willow Glen Cafe

934 Gordonton Road

Gordonton 3281

Phone: 07 824 3691

Email: email@willowglen.nz

Facebook: Willow Glen Cafe

Willow Glen Cafe Garden

Willow Glen Cafe Garden

Willow Glen Cafe Garden

Willow Glen Cafe Garden

Willow Glen Cafe Garden

Willow Glen Cafe Garden

Willow Glen Cafe Garden

Willow Glen Cafe Garden

Willow Glen Cafe Garden

Willow Glen Cafe Garden

The Willow Glen Garden Gallery

 

Click here for the

Willow Glen Special Occasions

 

Let Willow Glen make your special occasion

truly memorable.

 

Go to our Bookings Page